Central de Reserves 932 041 041 932 041 041

Condicions de venda i Avís legal

1

Formalització de les reserves i/o peticions de pressupost

 
Les reserves i/o peticions de pressupost es poden fer a través de la web o per telèfon al 932 041 041 o per correu a reserves@turismefgc.cat.

2

Forma de pagament

 
Cap reserva no es considera confirmada fins que no estigui pagada al 100% . El pagament es realitza amb targeta de crèdit i a través d’una plataforma bancària segura.

3

Lliurament de la documentació i Servei de Receptiu

 
La documentació que acredita la compra és el propi email de confirmació de compra i els bons, sempre que s'hagi efectuat prèviament el pagament del 100% de l'import total dels serveis reservats. En cas contrari, la reserva es considera anul•lada i s'hi aplicaran les condicions establertes a l'apartat referent a les anul•lacions. 
És obligatori entregar el email / bo de confirmació a l’arribada al punt de recollida ( que apareix indicat al propi bo de reserva), per a obtenir els productes i/o serveis adquirits.

4

Reemborsament

 
El client pot desistir dels serveis contractats amb dret a reemborsament dels pagamentsefectuats tenint en compte les condicions establertes a l'apartat referent a les anul•lacions. No es farà cap devolució per serveis contractats que el client voluntàriament no hagi utilitzat.

5

Prestacions incloses en els preus

 
Com a norma general, s'ha de seguir un criteri estricte de literalitat. Per tant, no s'inclourà tot allò que no estigui específicament detallat com a inclòs en el email de confirmació  - bo de reserva enviat al client. Els preus de les webs del grup FGC inclouen l’IVA. No inclou cap tipus d'assegurança (a no ésser que s’hagi escollit específicament un producte d’assegurança), ni les begudes en cap tipus de règim inclòs en el preu, ni la Taxa Turística Catalana dels allotjaments, que es liquiden en el check in de qualsevol establiment d’allotjament.

6

Anul.lacions

 
La cancel·lació és gratuïta, abans de la utilització del bo, i sempre que sigui en una data màxima de fins a 15 dies posteriors a la data de compra. En cas contrari, no és possible cap tipus de cancel.lació. Per a sol·licitar la cancel·lació del bo, cal enviar un correu electrònic a reserves@turismefgc.cat indicant el número de localitzador, l’import de la compra i les dades del titular.

7

Responsabilitats

 
FGC ha de respondre davant del consumidor per les obligacions que li corresponen pel compliment dels diferents serveis dels programes contractats a través de la nostra web. Quan els defectes siguin imputables al consumidor, a l'agència venedora o a l'establiment, la responsabilitat descrita en el paràgraf anterior no és procedent. FGC es reserva el dret de modificar o suspendre les activitats programades si per raons de seguretat, segons el criteri d’FGC, és necessari o si per qualsevol altra causa no fos possible la realització. En cas que el consumidor apreciï in situ la no-execució o la mala execució de serveis contractats integrats de l’estada, ha de notificar-ho immediatament al prestador dels esmentats serveis i, en un termini de 48 hores hàbils, a FGC, per tal que es prenguin les mesures pertinents. La no-comunicació a FGC implica que és el consumidor qui ha de provar l'incompliment de l'execució del contracte davant de l'Organització o la Direcció General de Turisme i/o tribunal pertinent, ja que transcorregut aquest termini a FGC li seria impossible comprovar la veracitat de l'al•legació, així com la consecució d'una solució satisfactòria per a totes les parts implicades.

8

Condicions especials per a nens

 
A causa de la diversitat del tractament aplicable als nens, segons l'edat, el tipus d'establiment, tipus de servei, les dates de l’estada, es recomana consultar les condicions de cada establiment i servei.

9

Acceptació de les condicions

 
El fet d'adquirir un dels nostres productes o serveis implica l'acceptació per part del consumidor d'aquestes Condicions generals.

10

Empresa i titularitat

 
L'empresa organitzadora i comercialitzadora dels viatges i paquets turístics és FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, amb NIF Q0801576J i amb domicili fiscal a Carrer dels Vergós nº 44, 08017 Barcelona actuant com a Agència Majorista de Viatges GCMD - 0000288. Els dominis de les explotacions turístiques del Grup FGC www.lamolina.cat, www.espotesqui.cat, www.portaine.cat, www.lamolina.cat, www.vallter2000.cat, www.trendelciment.cat, www.trendelsllacs.cat, www.skipallars.cat, www.turismefgc.cat, www.valldenuria.cat i www.cremallerademontserrat.cat són dominis d’Internet titularitat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).