Central de Reserves 932 041 041 932 041 041

RESPONSABILITAT BIKE PARK LA MOLINA

Jo, major de 16 anys, manifesto que sóc coneixedor que l'esport de bicicleta de muntanya descens és potencialment perillós implicant riscos físics i materials. També entenc, que en la seva pràctica poden ocórrer accidents que em causin lesions de diverses consideracions, així com a tercers.

Amb aquest coneixement, manifesto ser plenament capaç de practicar l'esport del mountain bike descens dins de les instal·lacions del Bike Park La Molina i em declaro conscient dels riscos que suposen l'ús de les instal·lacions i serveis del Bike Park. Per això, assumeixo plenament la responsabilitat que comporta aquest ús i declaro ser responsable de les lesions (fins i tot mort) que em pugui infligir l'ús de les instal·lacions del Bike Park, o que pugui causar a tercers. Igualment, assumeixo com a pròpia la responsabilitat ocasionada per danys materials que es puguin produir tant en el meu propi equip de mountain bike (inclosos tots els seus elements), com en el de tercers i/o als elements de la instal·lació del Bike Park.

Em comprometo a fer ús responsable de les instal·lacions del Bike Park i respectar les indicacions, tant de les senyalitzacions com del personal autoritzat de les instal·lacions i em comprometo a utilitzar el material adequat així com l'ús del casc obligatori i les proteccions per a protegir de possibles lesions . Assumeixo que el no compliment de la normativa d'ús de les instal·lacions del Bike Park suposarà la pèrdua del forfet. L’esmentada normativa la podeu llegir a les oficines centrals i en les estacions inferior i superior del Telecabina, així com en totes les Guies de circuits de La Molina Bikepark.

L'adquisició del forfet inclou una assegurança obligatòria de viatgers i una assegurança d'accidents personals que cobreix el trasllat i primeres cures al centre hospitalari més proper amb un límit per sinistre de 6.000 € d'acord amb el que estableix el Decret 56/2003 d'activitats físic esportives en el medi.

Informació bàsica de protecció i Tractament de dades personals segons el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679)

Responsable: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) amb CIF Q0801576J i domicili a Carrer dels Vergós 44. - 08017 - Barcelona.
Dades contacte del DPD : dpd@fgc.cat
La finalitat és la gestió de la venda de productes nominals.
El tractament de les dades està legitimat per al consentiment de l’interessat.
Les dades només seran facilitades a tercers a efectes de la cobertura de l’assegurança d’accidents i/o en els casos legalment previstos.
Les dades es conservaran fins que siguin necessàries per a la finalitat per la qual han estat recollides i/o termes legals. Vostè te dret a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. Aquests drets es poden exercitar enviant correu al responsable que figura a la capçalera de la clàusula. També pot presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

CESSIÓ DE DRETS D’IMATGES – ESTACIÓ D’ESQUÍ DE LA MOLINA

Jo, major de 16 anys, autoritzo a FGC a obtenir, reproduir i publicar la meva imatge, enregistrada en la pràctica de les diferents activitats esportives i d’oci de que disposa l’estació d’esquí de La Molina, i cedeixo els drets que se´n derivin sense cap contraprestació, per tal que faci ús de les imatges que han estat enregistrades, en les quals pugui sortir la meva persona, per totes aquelles finalitats relacionades en el context de l’estació d’esquí de La Molina.

Les dades es conservaran fins que siguin necessàries per la finalitat per la qual han estat recollides i/o termes legals. Vostè te dret a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. Aquests drets es poden exercitar enviant correu al responsable que figura a la capçalera de la clàusula. També pot presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
I perquè quedi constància manifesto que he llegit i entès perfectament el contingut d’aquest text.

Informació bàsica de tractament
Responsable: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) amb CIF Q0801576J i domicili a Carrer dels Vergós 44. - 08017 - Barcelona.
Dades contacte del DPD : dpd@fgc.cat. Mes informació apartat legal a www.lamolina.cat
La finalitat és la gestió de les imatges enregistrades en el context de l’estació d’esquí de La Molina.
Les dades no es cediran a tercers excepte en els casos legalment previstos.
El tractament de les dades està legitimat per el consentiment de l’interessat.